DNN Designer
25 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > FAQ
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
FAQ - często zadawane pytania Zmniejsz

FAQ - często zadawane pytania

Studium w ramach krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA

OgólneSzkolenie i certyfikacjaFormalnościPłatnościDofinansowanie UEZwolnienia z opłat osób niepełnosprawnychKontaktOgólne


1. Czym jest program Studium Akademii EITCA?

Program Studium Akademii EITCA jest krajową edycją międzynarodowego programu certyfikacji informatycznej European Information Technologies Certification Academy (Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej), realizowaną w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.

Wróć do pytań

2. Czym są europejskie certyfikaty informatyczne EITCA?

Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA stanowią międzynarodowy standard formalnego potwierdzenia poziomu posiadanych kompetencji informatycznych w określonej dziedzinie informatyki stosowanej. W krajowej edycji programu Akademii EITCA, uczestnicy mogą uzyskać informatyczne certyfikaty EITCA wydane w Brukseli w ramach polskojęzycznego programu dydaktycznego e-learning i procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, realizowanej w trybie zdalnym on-line przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.

Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową (EAC, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2010) 245, Bruksela, sierpień 2010) kompetencje informatyczne stanowią obecnie podstawę dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gospodarce UE opartej na wiedzy (GOW). Wg najnowszych badań Eurostatu 2010 aż 30% obywateli UE (tj. 150 mln Europejczyków) nie posiada wystarczających kompetencji informatycznych, co utrudnia im funkcjonowanie na nowoczesnym, wspólnym rynku pracy, a także stanowi bariery w rozwoju zawodowym i osobistym – jednocześnie kompetencje informatyczne posiadane przez pozostałą część obywateli Unii Europejskiej są niewystarczająco ukierunkowane i podlegają dezaktualizacji.

Ponieważ umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi to najważniejsze, tzw. kluczowe kompetencje o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (Zalecenie PE i Rady z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE), głównym przesłaniem EAC, stanowiącej filar nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej („Europa 2020 - unia innowacji”), jest konieczność intensyfikacji ustawicznego kształcenia Europejczyków w zakresie technologii informatycznych (IT), prowadzącej do zwiększenia liczby osób z wykształceniem w tej dziedzinie, przy jednoczesnym podniesieniu jakości tego kształcenia w ramach pan-europejskich programów certyfikacji, przy wykorzystaniu efektywnych metod cyfrowych (w szczególności e-learningu), jak również przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w programach dofinansowania kosztów formalnie poświadczonej edukacji.

Jednym z pan-europejskich standardów kompetencyjnych w obszarze technologii informatycznych jest standard Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. W ramach standardu EITCI rozwijane są dwa programy certyfikacji kompetencji informatycznych:
 • Europejski Program Certyfikacji Informatycznej EITC (European Information Technologies Certification Programme), obejmujący specjalistyczne, określone tematycznie programy certyfikacyjne (godzinowe miary zawartości programowych: 15 godz.)
 • Europejski Program Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA (European Information Technologies Certification Academy Programme), obejmujący dziedzinowe, zbiorcze programy kompetencyjne, grupujące odpowiednie tematycznie programy EITC (godzinowe miary zawartości programowych: od 150 do 180 godz.)
Od 2008 roku realizowana jest w j. polskim krajowa edycja europejskiego programu certyfikacyjnego Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy) przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. W ramach krajowej edycji programu EITCA, możliwa jest także częściowa realizacja programu EITC (poszczególne certyfikaty EITC potencjalni uczestnicy programu mogą jak dotychczas realizować z zakresów programowych Akademii EITCA/CG Grafika Komputerowa i EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne).

Więcej informacji na temat międzynarodowych, informatycznych standardów certyfikacyjnych rozwijanych w Unii Europejskiej znajduję się w prezentacji ICS CompLearn:
Postać certyfikatów EITCI
Certyfikat EITCA/KC

Certyfikat EITCA/CG

Certyfikat EITC

Certyfikat EITCA/BI

Certyfikat EITCA/IS


Wróć do pytań

3. Jaką liczbę certyfikatów wydano dotychczas w krajowej realizacji programu Akademii EITCA?

W dotychczasowej realizacji krajowej edycji programu Studium Akademii EITCA od 2008 roku wydano kilkanaście tysięcy certyfikatów za pośrednictwem krajowego realizatora. Certyfikaty wystawiane są w Brukseli przez Instytut EITCI i przechowywane w centralnej bazie certyfikacyjnej umożliwiającej szczegółową wertyfikację.

Wróć do pytań

4. Jakie kierunki są realizowane w ramach programu Studium Akademii EITCA?

Krajowa realizacja programu Studium Akademii EITCA prowadzona jest w j. polskim przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli w internetowym systemie zdalnego nauczania e-learning na 4 kierunkach:
 • EITCA/KC: Kluczowe Kompetencje Informatyczne
 • EITCA/CG: Grafika Komputerowa
 • EITCA/BI: Informatyka Biznesowa
 • EITCA/IS: Bezpieczeństwo Informatyczne
Wszystkie egzaminy w ramach programu Studium Akademii EITCA prowadzone są również w formie zdalnej w j. polskim na specjalnej platformie Internetowej.

Wróć do pytań

5. Jakie są warianty realizacji programów certyfikacyjnych EITCA / EITC?

W krajowej edycji programu EITCA na kierunkach EITCA/KC Kluczowych Kompetencji Informatycznych oraz EITCA/CG Grafiki Komputerowej możliwy jest wybór pomiędzy realizacją całej Akademii (czyli odpowiednio 12 lub 10 przedmiotów EITC), a realizacją pojedynczego przedmiotu EITC z zakresu programowego Akademii.

W przypadku realizacji programu Akademii EITCA na kierunkach EITCA/BI Informatyki Biznesowej lub EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego nie ma możliwości wyboru pojedynczych przedmiotów EITC.

Wróć do pytań

6. Jaki jest sposób nauczania (charakterystyka systemu e-learning)?

Nauka w ramach programu Studium Akademii EITCA odbywa się w ramach nowoczesnej platformy e-learning (CompLearn e-Learning) w trybie asynchronicznym.

W elastycznie organizowanym czasowo procesie dydaktycznym realizowanym za pośrednictwem komputera i Internetu, nie jest konieczna obecność fizyczna w salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, dzięki czemu wyeliminowane zostają liczne bariery (np. geograficzne, czasowe, etc.).

Nauka odbywa się na nowoczesnej platformie szkoleniowej e-learning, do której indywidualny dostęp ma każdy uczestnik (platformy programów obejmują proces dydkatyczny nadzorowany przez kadry zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za realizację programu wg wytycznych Instytutu EITCI, w tym materiały elektroniczne: wykłady, ćwiczena, laboratoria, interaktywne aplikacje, jak również zdalne konsultacje).

Nauka w ramach programu Akademii EITCA podzielona jest na oddzielnie realizowane przedmioty EITC, z których zdawane są egzaminy (również w formie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej).

W krajowej realizacji programu EITCA wykorzystywana jest innowacyjna platforma CompLearn e-Learning wytworzona w ramach budżetu 722 tys. zł, w ramach programu PO IG przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (działająca w modelu SCORM w oparciu o programistyczne rozwiązania autorskie i częściowo zmodyfikowane komponenty otwartego oprogramowania, w tym m.in. Moodle oraz DotNetNuke). Interaktywny proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learning obejmuje wykłady, ćwiczenia lub laboratoria oraz konsultacje z zespołami kadr dydaktczynych. Istotną częścią platformy e-learning są podsystemy dokładnej analizy przebiegu procesu dydaktycznego każdego uczestnika programów EITCA, obejmujące pełną statystykę wszystkich czynności realizowanych w ramach platformy e-learning i pozwalające na generowanie raportów aktywności, jak również automatyczną identyfikację i wsparcie uczestników gorzej radzących sobie z materiałem dydaktycznym. Dokładna analiza aktywności w procesie dydaktycznym poszczególnych uczestników programów szkoleniowych pozwala na zindywidualizowane podejście dydaktyczne kadr prowadzących do uczestników w wymagających tego sytuacjach.

Platforma e-learning jest na bieżąco obsługiwana administracyjnie i technicznie. Administracja obejmuje zarządzanie merytoryczne platformą, obsługę kont i logowań użytkowników platformy (tj. wykładowców i uczestników programów) oraz ogólną kontrolę poprawności funkcjonalnego i interfejsowego działania platformy. Techniczna obsługa platformy e-learning obejmuje obsługę dedykowanej infrastruktury sieciowej, podsystemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych, konserwację baz danych, oraz aktualizację funkcjonalności platformy (czynności realizowane w sposób ciągły przez specjalistyczne zespoły informatyków).

Wróć do pytań

7. Jaki jest czas realizacji szkolenia oraz zawartość programowa?

Każdy kierunek Studium Akademii EITCA obejmuje od 150 do 180 godzin programowych, podzielonych na przedmioty (EITC) i jest to tzw. zawartość programowa (określająca referencyjną zawartość merytoryczną programu certyfikacyjnego, mierzoną według standardów akademickich w godzinach nauki). Oznacza to, że gdyby szkolenie odbywało się w formie stacjonarnej, to tyle godzin by trwało.

Ze względu jednak na to, że szkolenie prowadzone jest w asynchronicznej formie e-learningowej faktyczny czas jego realizacji zależy od indywidualnych predyspozycji każdego uczestnika i może być wydłużony lub skrócony (ramy czasowe realizacji szkolenia są dopasowywane do indywidualnych potrzeb uczestników - możliwe jest ukończenie całego programu Akademii EITCA np. w czasie poniżej 1 miesiąca, ale także w okresie 1 semestru, 2 semestrów lub nawet w dłuższych okresach).

Wróć do pytań

8. Kto może wziąć udział w programie Akademii EITCA?

Uczestnikami programu Studium EITCA mogą być zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych, kadry zawodowe przedsiębiorstw lub sfery budżetowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Wróć do pytań

9. Czy rejestracja jest wiążąca do udziału w programie?

Dokonanie samej imiennej rejestracji w portalu wybranego kierunku Studium Akademii EITCA nie jest wiążące do udziału w programie. W celu sformalizowania rozpoczęcia nauki w programie należy dopełnić odpowiednich formalności, w tym w szczególności zawrzeć umowę certyfikacyjną oraz umową realizacji programu oraz dokonać płatności za udział w programie (zakładka Formalności).

Wróć do pytań


Szkolenie i certyfikacja


10. Jak wygląda realizacja szkolenia w ramach programu Akademii EITCA?

Po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności, uczestnikowi programu udostępniona zostaje platforma szkoleniowa e-learning. W zależności od wybranego kierunku oraz wariantu realizacji szkolenia materiały będą udostępnione wszystkie od razu (EITCA/KC oraz EITCA/CG) lub będą wysyłane w transzach (EITCA/BI oraz EITCA/IS).

Program Akademii EITCA realizowany jest w ramach poszczególnych przedmiotów EITC (które w przypadku krajowej edycji mogą być rownież realizowane oddzielnie, bez konieczności realizacji całego programu Akademii, tylko na kierunkach EITCA/KC i EITCA/CG). W skład każdego przedmiotu EITC wchodzą wykłady, ćwiczenia lub laboratoria (niektóre wraz z interaktywnymi aplikacjami), konsultacje oraz egzaminy zaliczeniowe (w formie zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru) z poszczególnych przedmiotów EITC składających się na program EITCA.

W zależności od kierunku Akademii EITCA wykłady będą prowadzone w formie tekstowej, wzbogacone o zdjęcia, ilustracja i animacje, dostępne bezpośrednio na platformie lub będą wysyłane w transzach w formacie plików pdf (w tym także wzbogaconych o multimedialną zawartość).

Wróć do pytań

11. Czy można skorzystać z pomocy kadry dydaktycznej?

W razie trudności ze zrozumieniem materiału, wykonaniem zadania czy też w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości natury merytorycznej należy korzystać z konsultacji z zespołami merytorycznymi kadry dydaktycznej, odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych przedmiotów EITC w ramach krajowej edycji proramu Akademii EITCA. Kontakt z kadrą dydaktyczną w ramach konsultacji odbywa się drogą e-mailową. Formularze lub instrukcje dotyczące wysyłania zapytań konsultacyjnych do kadry dydaktycznej znajdują się bezpośrednio na odpowiednich platformach e-learning.

Wróć do pytań

12. Gdzie odbywają się egzaminy procedury certyfikacyjnej?

Zarówno szkolenia jaki i procedury egzaminacyjne w ramach programu odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu nowoczesnych platform e-learning. Dzięki temu nie ma potrzeby stawiania się w konkretnym miejscu i o danym czasie w celu zaliczenia egzaminów. Każdy uczestnik może przystąpić do określonego egzaminu z przedmiotu EITC na platformie e-learningowej w dowolnym odpowiednim dla niego czasie. Egzaminy mają formę testów wielokrotnego wyboru.

Wróć do pytań

13. Ile jest egzaminów certyfikacyjnych w ramach programu?

Każdy przedmiot EITC wchodzący w zakres programu danego kierunku Akademii EITCA zakończony jest egzaminem sprawdzającym wiedzę w jego obszarze. W zależności od wybranego kierunku Akademii EITCA zdać należy minimum 5, 10 lub 12 egzaminów z przedmiotów EITC objętych programem kierunku Akademii.

Kierunek Akademii EITCALiczba egzaminów z przedmiotów EITC koniecznych do zaliczenia w celu uzyskania certyfikatu Akademii EITCA
Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC
 • Liczba przedmiotów EITC: 12
 • Konieczność zaliczenia: co najmniej 5 z 12 egzaminów EITC
 • Możliwość nadprogramowego zaliczenia: 12 egzaminów EITC
Grafika Komputerowa EITCA/CG
 • Liczba przedmiotów EITC: 10
 • Konieczność zaliczenia: 10 egzaminów EITC
Informatyka Biznesowa EITCA/BI
 • Liczba przedmiotów EITC: 12 (po 6 przedmiotów w semestrze*)
 • Konieczność zaliczenia: 12 egzaminów EITC, po 6 egzaminów EITC w semestrze
Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS
 • Liczba przedmiotów EITC: 12 (po 6 przedmiotów w semestrze*)
 • Konieczność zaliczenia: 12 egzaminów EITC, po 6 egzaminów EITC w semestrze
(*) materiały wysyłane są w transzach, po zaliczeniu testów w ramach I semestru rozpoczyna się semestr II

Wróć do pytań

14. Czy istnieje możliwość poprawienia egzaminu?

Istnieje możliwość wielokrotnego poprawienia niezdanego egzaminu z każdego przedmiotu EITC nieodpłatnie, wymaga to jednak każdorazowego wystosowania formalnego podania (w formie elektronicznej) do Kierownika Studium z własnoręcznym podpisem (skan). Niniejsze podanie należy przesłać na adres eitca@complearn.pl

Wróć do pytań

15. Czy za egzamin poprawkowy konieczne jest uiszczanie opłaty?

Nie są pobierane opłaty dodatkowe za egzaminy poprawkowe.

Wróć do pytań

16. Jakie dokumenty otrzymuje uczestnik po ukończeniu programu?

W zależności od wybranego kierunku oraz wariantu realizacji całego programu Akademii EITCA lub jedynie programu pojedynczego przedmiotu EITC będą to:
 • Certyfikat informatyczny w j. angielskim, wraz ze szczegółowym suplementem programowym, poświadczający opanowanie całego programu Akademii EITCA lub programu pojedynczego przedmiotu EITC wydawany przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Wydawane certyfikaty mają odpowiednio zabezpieczoną formę papierową oraz formę elektroniczną, umożliwiającą szczegółową weryfikację zawartości programowej i wyników za pośrednictwem centralnego, internetowego systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI w Brukseli).
 • Dyplom ukończenia krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA na wybranym kierunku, wydawany przez krajowego realizatora.
Więcej szczegółowych informacji na temat otrzymywanych dokumentów znajduje się w zakładce Certyfikacja.

Wróć do pytań

17. Jaką postać mają certyfikaty EITCA i EITC?

Certyfikat EITCA/KC

Certyfikat EITCA/CG

Certyfikat EITC

Certyfikat EITCA/BI

Certyfikat EITCA/IS


Wróć do pytań

18. Czy platforma e-learning będzie dostępną po ukończeniu szkolenia?

Tak. Uczestnik będzie miał dostęp do platformy e-learningowej wraz ze wszystkimi udostępnionymi mu materiałami dydaktycznymi i zasobami również po ukończeniu szkolenia.

Wróć do pytań


Formalności


19. Czy rekrutacja do programu Akademii EITCA jest prowadzona w trybie ciągłym?

Tak, rekrutacja do programu Akademii EITCA oraz pojedynczych programów EITC jest prowadzona w trybie ciągłym ze względu na zdalną i asynchroniczną formę e-learning ich realizacji.

Wróć do pytań

20. Co należy zrobić, aby przystąpić do realizacji programu Akademii EITCA lub programu EITC?

Należy przejść na portal obsługujący wybrany kierunek Akademii EITCA (w przypadku zainteresowania realizacją pojedynczego programu EITC, należy przejść na portal kierunku Akademii EITCA, obejmującego wybrany program EITC - w przypadku krajowej edycji programu EITCA realizacja pojedynczych certyfikatów EITC możliwa jest jedynie w ramach Akademii EITCA na kierunkach Grafika Komputerowa EITC/CG i Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC): i wybrać opcję rejestracji konta (zarejestruj się / utwórz nowe konto).

Podczas rejestracji należy podać swoje dane osobowe wraz z ewentualnymi danymi odborcy faktury. Opcjonalnie, jeśli uczestnik chciałby skorzystać z dofinansowania ze środków UE musi wprowadzić kod dofinansowania (kod obniżki czesnego dzięki dofinansowaniu ze środków UE), wpisując go w polu rejestracyjnym "Kod rejestracyjny obniżki czesnego".

Po utworzeniu konta w portalu kierunkowym Akademii EITCA wysłany zostanie e-mail zwrotny ze szczegółową instrukcją dalszego postępowania oraz z hasłem.

Kolejnym etapem jest dopełnienie formalności zgodnie z instrukcjami przesłanymi w e-mailu, w tym przesłanie skanów podpisanych umów na adres e-mail eitca@complearn.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres sekretariatu EITCA
 • Umowy o uczestnictwie w programie
 • Umowy certyfikacyjnej EITCI
Powyższe umowy wraz z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi procedur formalnych znajdują się w zakładce Formalności, dostępnej po zalogowaniu na swoje konto w portalu wybranego kierunku Akademii EITCA.

Istotnym elementem procedur formalnych jest dokonanie opłaty za udział w programie (która może być rozłożona na raty). Po zrealizowaniu powyższych czynności oraz zaksięgowaniu wpłaty przez sekretariat EITCA, uczestnik otrzyma dostęp do platformy szkoleniowej o czym zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Adres sekretariatu:

Sekretariat Studium EITCA
Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
ul. Piłsudskiego 74, lok. 309b
50-020 Wrocław

Wróć do pytań

21. Jakich formalności należy dopełnić i gdzie szukać odpowiednich instrukcji?

Formalności, które należy dopełnić, aby przystąpić do programu EITCA (lub EITC) to przesłanie dwóch umów:
 • Umowy o uczestnictwie w programie
 • Umowy certyfikacyjnej EITCI
Powyższe umowy należy przesłać, w pierwszej kolejności, drogą mailową na adres eitca@complearn.pl (w formie skanów), a następnie pocztą tradycyjną na adres:

Sekretariat Studium EITCA
Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
ul. Piłsudskiego 74, lok. 309b
50-020 Wrocław

Należy także dokonać płatności za szkolenie. Wszystkie szczegółowe instrukcje wraz z umowami i danymi dla płatności w znajdują się w zakładce Formalności, dostępnej po zalogowaniu na swoje konto w portalu wybranego kierunku Akademii EITCA

Wróć do pytań

22. Ile jest czasu na dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności?

Na dopełnienie formalności po zarejestrowaniu konta jest 7 dni roboczych. Okres ten dotyczy w szczególności przypadku skorzystania z miejsca z obniżonym czesnym dzięki dofinansowaniu UE. W celu wykorzystania miejsca konieczne jest dopełnienie formalności w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadkach, w których uczestnik potrzebowałby więcej czasu, możliwe jest jego przedłużenie, jednak po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem (standardowo miejsa dofinansowane są zwalniane jeśli formalności nie zostały dopełnione w ww. okresie).

Wróć do pytań

23. Kiedy można rozpocząć naukę w programie?

Naukę w programie można rozpocząć natychmiast po otrzymaniu dostępu platformy szkoleniowej e-learning, co następuje maksymalnie do dwóch dni od zaksięgowania płatności na koncie konsorcjum realizującego.

O udostępnieniu platformy e-learning uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

Wróć do pytań

24. Czy można po rejestracji i dopełnieniu formalności rozpocząć naukę w późniejszym terminie?

Po dopełnieniu wymaganych formalności i dokonaniu opłaty za udział w programie nic nie stoi na przeszkodzie aby odłożyć w czasie samo rozpoczęcie nauki na późniejszy termin. Rozwiązanie takie może być korzystne dla uczestników, którym zależy na skorzystaniu z obniżonego czesnego dzięki dofinansowaniu ze środków UE przy dostępności miejsc dofinansowanych w okresie rejestracji.

Wróć do pytań


Płatności


25. Jakie są opłaty za realizację całego programu Akademii EITCA i pojedyncze przedmioty EITC?

Wszystkie obowiązujące opłaty zestawiono w poniższej tabeli. Podane wysokości opłat są całościowe i zawierają pełne koszty realizacji programu i wydania certyfikatów.

Kierunek Akademii EITCAAkademia EITCAPojedyncze przedmioty EITC w zakresie programu Akademii EITCA (kwota nie podlega dofinansowaniu)
opłata bez dofinansowaniaopłata przy 80% dofinansowania UE
Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC4 200 zł840 złpo 450 zł
Grafika Komputerowa EITCA/CG4 400 zł880 złpo 450 zł
Informatyka Biznesowa EITCA/BI3 600 zł720 zł-
Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS4 400 zł880 zł-

Wróć do pytań

26. Czy istnieje możliwość otrzymania faktury za realizację programu?

Podczas rejestracji w programie uczestnik ma możliwość podania danych podmiotu, na który zostanie wystawiona faktura (dane te można uzupełnić także po rejestracji na etapie dopełniania formalności). Przy dopełnianiu formalności uczestnictwa w programie istnieje możliwość wyboru umowy o uczestnictwie spośród:
 • Umowy dla klientów indywidualnych (podpisuje ją słuchacz)
 • Umowy dla firm/instytucji delegujących pracownika (podpisuje ją osoba do tego upoważniona)
Płatność za szkolenie, w przypadku delegowania pracownika:
 • Umowę zawiera firma (Umowy dla firm/ instytucji delegujących pracownika) przelew od firmy, faktura na firmę
 • Umowę zawiera osoba indywidualna (Umowy dla klientów indywidualnych) przelew od firmy, faktura na firmę

Wróć do pytań

27. Czy istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty i jaka jest wysokość rat?

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za uczestnictwo w programie na raty (dotyczy to również opłaty obniżonej dzięki dofinansowaniu ze środków UE). W tym celu można skorzystać z systemu ratalnego Żagiel (elektroniczny formularz płatności ratalnej znajduje się w zakładce Formalności dostępnej po dokonaniu rejestracji konta).

W przypadku braku możliwości uzyskania kredytu ratalnego w systemie Żagiel (negatywna decyzja kredytowa) istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty bezpośrednio w sekretariacie Studium - w takim przypadku należy wysłać podanie adresowane do Kierownika Studium z prośbą o rozłożeniu płatności na dwie raty z informacją o negatywnej decyzji kredytowej w systemie ratalnym Żagiel).

Kierunek Akademii EITCARaty w sekretariacie Studium Akademii EITCARaty w systemie ratalnym Żagiel
Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC2 raty po 470 zł*Raty w systemie Żagiel umożliwiają rozłożenie płatności za studium na miesięcznie raty według Państwa indywidualnych preferencji (od 2 do 24 rat)
Grafika Komputerowa EITCA/CG2 raty po 490 zł*
Informatyka Biznesowa EITCA/BI2 raty po 390 zł*
Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS2 raty po 490 zł*
(*) kwota wynikająca z sumowania rat jest większa od kwoty całościowej w związku z uwzględnieniem kosztów manipulacyjnych obsługi rat.

Wróć do pytań

28. Czy istnieją jakieś dodatkowe opłaty związana z realizacją programu?

Nie, uczestnik programu Akademii EITCA (lub poszczególnych programów EITC) nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją szkoleń, procedurami egzaminacyjnymi (w tym ew. poprawkami egzaminów) oraz procedurami wystawienia i wydania certyfikatów (podane opłaty zawierają wszystkie koszty).

Wróć do pytań

29. Co dokładnie jest wliczone w opłatę za udział w programie Akademii EITCA?

W zakres opłaty za udział w programie Akademii EITCA lub w programach EITC wliczone są w szczególności:
 • Dostęp do platformy e-learning dydaktycznej realizacji programu
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych programu (w tym wykładów, ćwiczeń, laboratoriów wraz z interaktywnymi aplikacjami do poszczególnych przedmiotów)
 • Dostęp do konsultacji z zespołami kadr dydaktycznych
 • Koszty obsługi administracyjnej i wsparcia technicznego
 • Koszty procedury egzaminacyjnej (w tym ew. podejść poprawkowych do egzaminów)
 • Koszty wystawienia dyplomu ukończenia programu przez krajowe konsorcjum realizujące
 • Koszty wystawienia zabezpieczonego certyfikatu EITCA / EITC przez Instytut EITCI w Brukseli
 • Koszty wprowadzenia elektronicznego certyfikatu do centralnej bazy walidacyjnej Instytutu EITCI
 • Koszty przesłania wszystkich dokumentów do uczestnika
 • Przyszły dostęp do platformy e-learning i zasobów dydaktycznych programu
 • Przyszły dostęp do systemu walidacji certyfikatu i suplementu: http://www.eitci.org/validate

Wróć do pytań

30. Czy w razie nieukończenia programu uczestnik ponosi koszty?

Nie, uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku nieukończenia realizacji programu. Dostęp do platformy e-learnigowej programu jest bezterminowy, a realizację programu można ukończyć w dowolnym terminie (w szczególności możliwe jest zawieszenie procesu dydaktycznego i jego późniejsze wznowienie, bez konieczności rezygnacji z udziału w programie).

Wróć do pytań


Dofinansowanie UE


31. W jakim trybie realizowane jest dofinansowanie programu?

Krajowa edycja programu Studium Akademii EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, umożliwiając realizatorowi obniżenie opłat za udział w krajowej edycji programu w wysokości do 80% (dzięki sfinansowaniu 80% poniesionych kosztów).

Wróć do pytań

32. Kto może skorzystać z dofinansowania programu?

Z obniżonych dzięki dofinansowaniu ze środków UE opłat za udział w programie (wsparcie UE w wys. do 80%) może skorzystać każda osoba, która podczas rejestracji konta w serwisie wybranego kierunku Akademii EITCA w polu "Kod rejestracyjny obniżki czesnego" wprowadzi specjalny kod dofinansowania (tj. kod rejestracyjny obniżki czesnego dzięki dofinansowaniu), przy bieżącej dostępności dofinansowanych miejsc (co można sprawdzić na bieżąco w interfejsie formularza rejestracyjnego). Zarejestrowanie się z ważnym kodem dofinansowania (kody ważne są w podanych przy ich publikacji okresach ważności) przy dostępności miejsc dofinansowanych gwarantuje możliwość skorzystania z obniżonego dzięki wsparciu UE czesnego.

Wróć do pytań

33. Jak uzyskać dofinansowanie i gdzie znaleźć kod dofinansowania?

Aby uzyskać dofinansowanie podczas rejestracji konta w serwisie wybranego kierunku Akademii EITCA w polu "Kod rejestracyjny obniżki czesnego" należy wprowadzić specjalny kod dofinansowania (tj. kod rejestracyjny obniżki czesnego dzięki dofinansowaniu). Przed wprowadzeniem kodu należy sprawdzić w interfejsie formularza rejestracyjnego dostępność dofinansowanych miejsc (których jest ograniczona liczba). Zarejestrowanie się z ważnym kodem dofinansowania (kody ważne są w podanych przy ich publikacji okresach ważności) przy założeniu dostępności miejsc dofinansowanych gwarantuje możliwość skorzystania z obniżonych dzięki wsparciu UE wysokości opłat.

Po dokonaniu rejestracji z ważnym kodem dofinansowania i dostępności dofinansowanych miejsc do udziału w programie Akademii EITCA, uczestnik będzie miał dostęp do zakładki Formalności, w której znajdzie umowy o uczestnictwie z obniżonymi opłatami dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

Kody rejestracyjne obniżki czesnego można znaleźć u partnerów medialnych, w publikacjach prasowych i w Internecie. Szczegółowe informacje są także udzielane pod adresem e-mail: eitca@complearn.pl, bądź bezpośrednio pod numerem telefonu 71 722 80 47.

Wróć do pytań

34. Jaki jest okres ważność kodu dofinansowania?

Kody dofinansowania ważne są w okresie ważności podanym przy ich publikacji (zwykle kody dofinansowania mają okres ważności do końca bieżącego miesiąca). Ponadto niewykorzystane kody, w ramach puli wolnych miejsc, przechodzą na następny miesiąc. Po dokonaniu rejestracji z ważnym kodem dofinansowania przy dostępności miejsc dofinansowanych (co sprawdza się przy rejestracji) uczestnik ma 7 dni roboczych na dopełnienie formalności (po upływie tego okresu zajmowane przez uczestnika miejsce dofinansowane może zostać zwolnione dla innych potencjalnych uczestników). W przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności przedłużenia okresu dopełnienia formalności, jest to możliwe po uprzednim ustaleniu z sekretariatem.

Wróć do pytań


Zwolnienia z opłat osób niepełnosprawnych


35. Jak osoba niepełnosprawna może skorzystać z bezpłatnej nauki?

Osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty czesnego za udział w programie Akademii EITCA.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie wybranego kierunku Akademii EITCA (pole "Kod rejestracyjny obniżki czesnego" można pozostawić pusty lub wpisać "osoba niepełnosprawna") oraz wysłać na adres e-mail sekretariatu ( eitca@complearn.pl ) następujące dokumenty w formie zeskanowej:
 • Własnoręcznie podpisane podanie adresowane do Kierownika Studium Akademii EITCA o zwolnienie z opłaty czesnego
 • Kopię odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopię swojego dowodu osobistego
O decyzji, po rozpatrzeniu podania, uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową (czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 7 dni roboczych). Osoba zwolniona z opłaty nie może realizować więcej, niż jednego kierunku Akademii EITCA, w tym samym czasie.

Wróć do pytań

36. Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia podania o zwolnienie z opłat należy pokryć jakieś dodatkowe koszty?

W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania o zwolnienie z opłat, osoba starająca się o nie, nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów. Ewentualnie negatywne rozpatrzenie podania, może zdarzyć się w sytuacji, w której realizator nie będzie miał możliwości organizacyjno-technicznych dla realizacji programu dla zbyt dużej liczby zainteresowanych osób (w takim przypadku osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat z powodu swojej niepełnosprawności zostanie poinformowana o możliwości bezpłatnego przystąpienia do realizacji programu w późniejszym okresie).

Wróć do pytań


Kontakt


37. Dane kontaktowe realizatora krajowej edycji Studium Akademii EITCA

Sekretariat Studium EITCA
Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
CompSecur sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74 lok. 309b
50-020 Wrocław
Godziny urzędowania: Pn - Pt, 13:00 - 17:00

Telefony: 71 722 80 47, 71 722 80 48
Fax: 71 722 80 49
Infolinia: 801 011 647
E-mail: eitca@complearn.pl

Wróć do pytań

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Start
Informacje i program
e-Learning
FAQ
Opłaty
Certyfikat EITCA
Kontakt
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg

    
Start | Informacje i program | e-Learning | FAQ | Opłaty | Certyfikat EITCA | Kontakt
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.